top of page

Všeobecné obchodní podmínky STUDIA LOTUS SPIRIT YOGA & LANGUAGES

pro poskytování kurzů jógy, jógové terapie a jazykových kurzů       

ze strany Ing. Mgr. Jany Makovičkové, IČ: 00937100, DIČ: CZ8059052034

se sídlem Zhůř 111, 335 01 Chocenice

 

Verze 1.2, účinná od 1.3.2024

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vypracovány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a stanoví základní pravidla a podmínky, kterými se budou řídit veškeré smluvní vztahy při poskytování služeb ze strany Ing. Mgr. Jany Makovičkové, IČ: 00937100, DIČ: CZ8059052034, se sídlem Zhůř 111, 335 01 Chocenice (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné a fyzickou osobou plně způsobilou pro právní úkony, jakožto uživatelem uvedených služeb nabízených a případně poskytovaných poskytovatelem (dále jen „zákazník“) na straně druhé. Službami nabízenými a poskytovanými poskytovatelem se rozumí kurzy jógy, jógová terapie a jazykové kurzy (společně dále jen „služby“). Aktuální nabídka služeb, informace o ceně, trvání a podmínkách poskytování služeb jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele https://www.studio-lotus-spirit.com/.

1.2.Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy o poskytnutí služeb ze strany poskytovatele zákazníkovi (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy o poskytování služeb je závazek poskytovatele poskytnout zákazníkovi služby a závazek zákazníka za tyto služby uhradit sjednanou cenu. Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/ a další s tím související právní vztahy mezi smluvními stranami. Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

1.3. V případě nesouladu nebo odchylných ujednání mezi smlouvou a těmito VOP mají přednost ustanovení smlouvy před odchylnými ujednáními těchto VOP. Jednotlivé ustanovení VOP lze měnit nebo vyloučit pouze písemně ve smlouvě.

1.4. Aktuální znění VOP je přístupné na webových stránkách poskytovatele umístěných na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/. Společně se smlouvou představují tyto VOP úplnou dohodu smluvních stran ve vztahu k poskytování služeb ze strany poskytovatele zákazníkovi. Zákazník je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto VOP.

1.5. Lekce skupinového kurzu jógy či jazykového kurzu poskytuje poskytovatel jedenkrát týdně ve stanovený den, čas a místě. Případné změny termínu či místa konání kurzů ze strany poskytovatele jsou předem konzultovány se zákazníkem přihlášeným na danou lekci/kurz.

1.6. Poskytovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

2. Objednávka služeb

2.1. Zákazník provádí objednání služeb poskytovatele učiněním závazné objednávky. Objednávku provede zákazník formou vyplnění a odeslání přihlášky na konkrétní službu, a to prostřednictvím webových stránek poskytovatele https://www.studio-lotus-spirit.com/ (dále jen „objednávka“), případně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e-mailové adrese info@studio-lotus-spirit.com. V objednávce zákazník vždy uvede své jméno, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a adresu. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé a úplné údaje. Poskytovatel nemá povinnost ověřovat správnost zákazníkem uvedených údajů.

2.2. Odeslání objednávky na konkrétní služby poskytovatele je závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že mu je znám jeho zdravotní stav a považuje jej za vhodný pro výkon zvolené služby ze strany poskytovatele a zároveň, že zákazníkovi nejsou známy žádné jiné skutečnosti, které by bránily či omezovaly zákazníka při výkonu zvolené služby.

2.3. Zákazníkem učiněná objednávka je návrhem smlouvy o poskytování služeb ze strany zákazníka. Objednávka může být poskytovatelem přijata pouze v případě sdělení všech požadovaných údajů ze strany zákazníka (dle čl. 2.1 VOP). Učiněním objednávky zákazník souhlasí v celém rozsahu s těmito VOP. Okamžikem odeslání objednávky nastává závazné objednání služby.

2.4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu. Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a zákazníkem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky ze strany poskytovatele zákazníkovi, které je poskytovatelem zasláno zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Následně poskytovatel zákazníkovi zašle prostřednictvím e-mailu fakturu na úhradu objednané služby.

2.5. Odesláním objednávky se zákazník zavazuje zaplatit poskytovateli za jeho služby dohodnutou cenu v termínu uvedeném na faktuře vystavené poskytovatelem zákazníkovi po obdržení objednávky zákazníka. Služby poskytovatele objednané zákazníkem jsou uhrazené okamžikem připsání částky za dané služby na bankovní účet provozovatele dle faktury poskytovatele vystavené dle článku 2.4 VOP. Právo na výkon objednané služby ze strany poskytovatele vzniká zákazníkovi až okamžikem úhrady objednané služby poskytovateli.

2.6. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí zákazník.

2.7. Poskytovatel je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. e-mailem či telefonicky). V případě nutné součinnosti zákazníka pro vytvoření podmínek pro poskytnutí služby, zejména v případě jógové terapie, je poskytovatel oprávněn dohodnout se zákazníkem podrobnosti výkonu služby.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, zdravotní stav zákazníka

3.1. Zákazník je povinen se při pohybu v provozovně poskytovatele či na jiném místě, kde výkon služeb probíhá, řídit pokyny a doporučeními poskytovatele.

3.2. V průběhu výkonu služeb je zákazník povinen respektovat vedení lekce poskytovatelem, nezasahovat do vedení a průběhu lekce a nerušit ostatní zákazníky.

3.3. Zákazník je povinen přizpůsobit výběr služeb poskytovatele (zejména kurzů jógy a jógové terapie) svým schopnostem a zdravotnímu stavu. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.

3.4. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat písemně poskytovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svém zdravotním stavu, při nichž se služby poskytovatele nedoporučují provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkova zdravotního stavu. Poskytovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě zdravotních potíží konzultoval vhodnost poskytnutí služeb se svým lékařem. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, upozornit poskytovatele a konzultovat s ním poskytnutí služby pokud trpí na velké modřiny, otevřené rány, vředy, nakažlivé kožní choroby, horečky či zvýšené teploty, vážné srdeční arytmie, cévní a mozkové příhody, pokud v posledních 3 měsících prodělal epileptický záchvat, trpí schizofrenií, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální nebo virovou infekcí, rizikovým těhotenstvím, pokročilou osteoporózou, akutními záněty svalů a kloubů, akutními stavy u vyhřezlých plotének či onemocněním se změněnou vnímavostí bolesti a snižující rovnováhu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace či jakékoli zhoršení zdravotního stavu zákazníka, jež vzniknou zákazníkovi v důsledku (i) jím před výkonem služby neohlášených, zkreslených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, (ii) nerespektování pokynů a doporučení poskytovatele, (iii) užívání nebo nadužívání některých léků zákazníkem, které mohou změnit normální funkci lidského těla, vnímání bolesti nebo psychický stav.

3.5. Zákazník je před výkonem služby poskytovatelem instruován o případných zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se zákazník rozhodne výkon služby podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

3.6. Poskytovatel může v průběhu výkonu služeb (zejména kurzů jógy a jógové terapie) zapůjčit zákazníkovi pomůcky potřebné nebo vhodné pro cvičení. Zákazník odpovídá za škodu z důvodu poškození nebo zničení zapůjčených pomůcek, pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak.

4. Jógová terapie

4.1. S ohledem na individuální zaměření jógové terapie je zákazník povinen před konáním individuální lekce jógové terapie vyplnit, podepsat a odevzdat poskytovateli nejméně 48 hodin před první dohodnutou lekcí jógové terapie zdravotní dotazník (dále jen „zdravotní dotazník“), který pomůže poskytovateli zaměřit se na konkrétní potíže a potřeby zákazníka.

4.2. Zákazník bere na vědomí, že veškeré jím uvedené údaje o jeho o zdravotním stavu mají pro poskytovatele pouze informativní charakter a poskytovatel není oprávněn ani povinen ověřovat pravdivost a správnost zákazníkem uvedených údajů.

4.3. Poskytovatel bere na vědomí, že údaje uvedené zákazníkem ve zdravotním dotazníku jsou přísně důvěrné a slouží výlučně pro povědomí poskytovatele o aktuálním zdravotním stavu a potížích zákazníka před uskutečněním lekce/kurzu jógové terapie. Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu zákazníka nezpřístupní třetím osobám informace obsažené ve zdravotním dotazníku zákazníka.

4.4. S ohledem na charakter jógové terapie, která probíhá formou pokynů poskytovatele zákazníkovi bez fyzického kontaktu, bere zákazník na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za případné negativní dopady jógové terapie na zdravotní stav zákazníka. Zákazník je při jógové terapii vždy povinen veškeré pohyby vykonávat s ohledem na svůj zdravotní stav a případná doporučení poskytovatele a v případě nerespektování svého zdravotního stavu a případných doporučení poskytovatele bere zákazník na sebe veškerá související rizika.

4.5. Zákazník je před poskytnutím lekce/kurzu jógové terapie instruován poskytovatelem o případných zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se zákazník rozhodne výkon služby podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

4.6. Nad rámec odmítnutí výkonu služby ze strany poskytovatele dle článku 5.9 VOP je poskytovatel v případě jógové terapie oprávněn odepřít poskytnout lekci/kurz jógové terapie zákazníkovi v případě, kdy je jógová terapie pro zákazníka na základě údajů uvedených ve zdravotním dotazníků nevhodná.

4.7. V případě nedodání zdravotního dotazníku ze strany zákazníka poskytovateli, nebude zákazníkovi umožněn vstup na lekci jógové terapie, služba se považuje za vykonanou a zákazník nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za službu, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

4.8. Termín individuální lekce jógové terapie bude dohodnut až po uhrazení plné ceny za lekci/kurz jógové terapie na účet poskytovatele v termínu splatnosti faktury vystavené dle článku 2.4 VOP.

4.9. Lekce jógové terapie jsou poskytovány pouze v provozovně poskytovatele na adrese Zhůř 111, 335 01 Chocenice nebo online (na odkazu zaslaném nejméně 48 hodin předem ze strany poskytovatele zákazníkovi) v dohodnutém termínu. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě s poskytovatelem může poskytovatel poskytnout službu v místě určeném zákazníkem, přičemž náklady za dopravu je povinen zákazník poskytovateli uhradit před poskytnutím služby.

4.10. V případě online lekcí je klient povinen si zajistit odpovídající informační techniku (PC) a stabilní připojení k internetu.

5. Cena služeb, storno a platební podmínky

5.1. Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na webových stránkách poskytovatele umístěných na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/ nebo v tištěné podobě v prostorách poskytovatele. Poskytovatel není plátcem DPH.

5.2. Z cen za služby nejsou poskytovány žádné dodatečné slevy.

5.3. V případě přistoupení zákazníka do již zahájeného kurzu pořádaného poskytovatelem, může být po dohodě s poskytovatelem zákazníkovi odečtena částka odpovídající ceně za již proběhlé lekce daného kurzu.

5.4. Služby poskytovatele lze hradit pouze bezhotovostně uhrazením faktury poskytovatele, zaslané zákazníkovi po potvrzení objednávky zákazníka dle článku 2.4 VOP.

5.5. V případě, že si smluvní strany dohodnou navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), bude toto navýšení rozsahu služeb zákazníkem uhrazeno poskytovateli před poskytnutím tohoto navýšení služeb.

5.6. Poskytovatel má právo zrušit objednávku zákazníka na služby poskytovatele bez náhrady v případě, že zjistí, že údaje dodané zákazníkem jsou nesprávné, neúplné nebo nepravdivé.

5.7. Poskytovatel má právo zrušit objednávku zákazníka v případě, kdy není možné zabezpečit objednanou službu nebo nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků dané služby. V takovém případě poskytovatel zákazníkovi vrátí zákazníkem uhrazenou částku v plné výši bez jakýchkoli úroků, nebo mu nabídne náhradní službu, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit objednávku zákazníka také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost apod.).

5.8. Pokud se z vážných důvodů nemůže zákazník v dohodnutém termínu k výkonu služby dostavit, informuje o tom poskytovatele předem telefonicky, formou SMS zprávy či e-mailem, nejpozději však (i) 48 hodin před poskytnutím výkonu služby jógové terapie, (ii) 24 hodin před poskytnutím služby individuálního jazykového kurzu, a (iii) do 12.hodiny téhož dne, ve kterém má proběhnout skupinová lekce/kurz jógy. Termínem poskytnutí služby je sjednaný den a hodina poskytnutí služby. Informuje-li zákazník poskytovatele o nemožnosti se dostavit k poskytnutí služby později než 48 hodin před zahájením poskytnutí služby, je zákazník povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 100 % ceny objednané služby. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započítat cenu uhrazenou zákazníkem za objednanou službu na storno poplatek dle předchozí věty těchto VOP.

5.9. Poskytovatel může odmítnout výkon služby, zejména pokud:

(i) zákazník znemožní výkon služby svými zdravotními potížemi či zdravotním stavem, kvůli kterému nelze poskytnutí služby provést;

(ii) zákazník se na poskytnutí služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek;

(iii) zákazník ruší ostatní zákazníky, zasahuje do vedení či průběhu lekce, nerespektuje pokyny a doporučení poskytovatele a/nebo se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, či;

(iv) zákazník se dostaví k výkonu služby se zpožděním více než 15 minut od plánovaného začátku poskytnutí služby či se nedostaví bez předchozí omluvy učiněné v souladu s čl. 5.7 těchto VOP vůbec.

5.10. Za podmínek uvedených v čl. 5.9 těchto VOP může poskytovatel rovněž poskytnutí služby ukončit před uplynutím sjednané doby poskytnutí služby.

5.11. V případě odmítnutí poskytnutí služby dle čl. 5.9 VOP nebo jejího předčasného ukončení dle čl. 5.10 VOP se služba považuje za vykonanou a zákazník nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za službu, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

5.12. U skupinových kurzů pořádaných poskytovatelem může zákazník v případě své neočekávané dlouhodobé nemoci písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e-mailové adrese info@studio-lotus-spirit.com požádat poskytovatele o vrácení části, případně celé ceny (pokud kurz ještě nebyl zahájen) za objednané služby poskytovatele. Zákazník je povinen k této žádosti přiložit potvrzení svého lékaře vylučující výkon objednaných služeb. Za dlouhodobou nemoc se považuje absence minimálně v šesti a více po sobě navazujících týdnech, kterou nebylo možno předem předvídat a zároveň znemožňuje účast na daném kurzu pořádaném poskytovatelem. Nemožnost účasti zákazníka na objednaném kurzu je v případě neočekávané dlouhodobé nemoci zákazník, případně jím pověřená osoba, povinen nahlásit poskytovateli nejpozději do 10 pracovních dnů od počátku absence, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e-mailové adrese info@studio-lotus-spirit.com. Pokud zákazník včas svoji dlouhodobou absenci poskytovateli nenahlásí ve lhůtě uvedené výše a nepožádá písemně o vrácení části, případně celé ceny za objednaný skupinový kurz dle těchto VOP, ztrácí nárok na vrácení ceny objednaných služeb. V případě splnění výše uvedených podmínek pro vrácení části, případně celé ceny za objednané služby poskytovatel zákazníkovi vrátí částku odpovídající ceně za zákazníkem neabsolvované lekce objednaného kurzu po datu nahlášení absence. Částka odpovídající ceně za zákazníkem neabsolvované lekce objednaného kurzu před datem nahlášení absence se nevrací. V ostatních případech se cena služeb nevrací.

5.13. Zameškané lekce skupinových kurzů jógy provozovaných poskytovatelem lze nahradit pouze po předchozím odsouhlasení ze strany poskytovatele v rámci jednoho zaplaceného období v jiném probíhajícím kurzu a pouze za předpokladu řádné a včasné omluvy zákazníka dle článku 5.8 VOP. Pokud se zákazník na náhradní lekci skupinového kurzu jógy nedostaví, služba se považuje za vykonanou a zákazník nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za službu, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

5.14. U individuálních kurzů jógy/jógové terapie jsou omluvy akceptovány minimálně 48 hodin před časem zahájení lekce/kurzu. V případě pozdější omluvy nebo žádné omluvy lekce bez dalšího propadá a zákazník nemá nárok na vrácení ceny objednané služby.

 

6. Prostory poskytovatele

6.1. Poskytovatel poskytuje služby ve své provozovně na adrese Zhůř 111, 335 01 Chocenice (dále jen „provozovna“) a dále na dalších místech uvedených u jednotlivých služeb na webových stránkách poskytovatele https://www.studio-lotus-spirit.com/.

6.2. Po vstupu do prostor poskytovatele je každý zákazník povinen nahlásit svůj příchod poskytovateli.

6.3. Zákazníci mají při poskytnutí služby možnost uložit své oblečení a osobní věci ve své blízkosti na svůj osobní dohled. Poskytovatel proto nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v prostorách provozovny či jiném místě výkonu služeb. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je zákazník povinen neprodleně informovat o této skutečnosti poskytovatele a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

6.4. Vstupem do místa výkonu služeb se zákazník zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti a prevence rizik v místě výkonu služeb a dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele.

 

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Jelikož při plnění smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem dochází ke zpracování osobních údajů, smluvní strany tímto ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (v tomto článku dále jen „GDPR“) sjednávají podmínky ochrany osobních údajů.

7.2. Poskytovatel vystupuje při plnění smlouvy vůči zákazníkovi v pozici správce osobních údajů. Pokud je či bude mezi smluvními stranami sjednána zvláštní smlouva o ochraně osobních údajů (včetně ujednání o zpracování pro marketingové účely), bude mít zvláštní smlouva přednost před ustanoveními tohoto článku 7 VOP. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů postupovat s řádnou odbornou péčí a hájit oprávněné zájmy subjektů osobních údajů. Poskytovatel je povinen respektovat požadavky GDPR, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Po skončení zpracování je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit, ledaže příslušné právní předpisy požadují uchování daných osobních údajů.

7.3. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, přičemž poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výlučně v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu. Zpracování bude probíhat po dobu trvání smlouvy, případně déle po dobu trvání oprávněného zájmu či po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Subjektem osobních údajů je zákazník. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně. Zpracovávány budou zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a bydliště. V případě jógové terapie budou navíc zpracovávány údaje uvedené zákazníkem ve zdravotním dotazníku.

7.4. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů a dále k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob je poskytovatel povinen provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající riziku ve smyslu článku 32 GDPR.

7.5. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku 7 VOP jiného zpracovatele pouze, pokud takové zpracování dovolují příslušné právní předpisy, zákazník s tím vyjádřil souhlas a za podmínky, že zpracovatel se zavázal k plnění povinností na ochranu osobních údajů shodně s těmito ujednáními.

7.6. Jestliže zpracování osobních údajů může představovat riziko pro práva a svobody subjektů osobních údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů, pak je poskytovatel povinen vést písemné záznamy o všech kategoriích činností zpracování osobních údajů obsahující zejména:

(i) jméno a kontaktní údaje zpracovatele (nebo dalších zpracovatelů), správce, případného zástupce zpracovatele či pověřence pro ochranu osobních údajů;

(ii) kategorie zpracování osobních údajů prováděného pro správce;

(iii) popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

 

8. Ostatní ujednání

8.1. Zákazník při odeslání objednávky může vyjádřit svůj souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nabízenými poskytovatelem a zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu (e-mail) zákazníka, uvedený zákazníkem v objednávce.

8.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky poskytovatele umístěné na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/ jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky poskytovatele umístěné na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/.

8.3. Fotografie služeb zveřejněné na webových stránkách poskytovatele umístěných na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/ jsou ve vlastnictví poskytovatele a jsou pouze ilustrativní.

 

9. Zpracování souborů cookies

9.1. Webové stránky poskytovatele umístěné na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/ zpracovávají soubory cookies, a to na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost webových stránek a na základě souhlasu zákazníka, který mohl svůj souhlas udělit při své první návštěvě webových stránek poskytovatele a může jej kdykoliv přímo na webových stránkách poskytovatele odvolat.

 

10. Reklamace služeb

10.1. Poskytovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.

10.2. Nesplní-li poskytovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu po výkonu služby, nejpozději však do 2 hodin od termínu poskytnutí služby ze strany poskytovatele.

10.3. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává písemně na adresu Zhůř 111, 335 01 Chocenice. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 1.3.2024. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky.

11.3. Zákazník, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy s poskytovatelem. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

11.4. Platné znění těchto VOP je k dispozici v prostorách poskytovatele a je zveřejněno na webových stránkách poskytovatele umístěných na webové adrese https://www.studio-lotus-spirit.com/.

 

bottom of page